വിപരീതം പൂൾ പമ്പ്

വേരിയബിൾ സ്പീഡ് പൂൾ പമ്പ്

ഫ്രീക്വൻസി വിപരീതം