അകുഅഗെമ് ഇലക്ട്രിക് പരിമിതപ്പെടുത്താതുമായവ

5 നില, C6 ബിൽഡിംഗ്, നംലൊന്ഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, പംയു, ഗ്വംഗ്സ്യൂ, പിആർ ചൈന
ഫോൺ: ൦൦൮൬ 20 ൩൭൮൧൪൫൨൭
ഫാക്സ്: ൦൦൮൬ 20 ൩൭൮൭൯൬൯൫
ഇമെയിൽ: sales@aquagem.com.cn